Domovská » Ekonomika a politika » Co je FINRA - historie a pravidla pro rozhodčí a mediační řízení

  Co je FINRA - historie a pravidla pro rozhodčí a mediační řízení

  Ačkoli je Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) primárně odpovědná za vytvoření tohoto „bezpečného“ obchodního prostředí, jiná organizace známá jako FINRA působí jako první obranná linie při ochraně investorů a regulaci odvětví cenných papírů..

  Povaha a účel FINRA

  Úřad pro finanční průmysl (FINRA) funguje pod záštitou a jurisdikcí SEC jako samoregulační organizace (SRO) pro odvětví cenných papírů ve Spojených státech. Monitoruje a reguluje veškeré obchodování, operace a záznamy o cenných papírech, platformy pro výměnu a personál v oboru a působí jako nárazníková organizace mezi trhy s cennými papíry a SEC.

  Odvětví cenných papírů je obrovské. Zahrnuje přes 4 500 makléřských společností s více než 160 000 kancelářskými místy po celé zemi, téměř 635 000 registrovaných makléřů a zmocněnců a administrativní a compliance pracovníky, kteří jsou rovněž oprávněni prodávat cenné papíry. FINRA na ně všechny dohlíží. Vyžaduje nejen kontrolu a kontrolu licencí těch, kteří by prodávali cenné papíry, ale také vytváří a schvaluje veškeré licenční materiály a zkoušky. Dále vyžaduje, aby se odborníci na cenné papíry zaregistrovali u FINRA a splnili požadavky na další vzdělávání.

  Historie FINRA

  Počátky FINRA lze vysledovat až k havárii na akciovém trhu z roku 1929, kdy vládní analýza odhalila, že neregulované trhy s cennými papíry hrály hlavní roli. Aby se zabránilo budoucí havárii, bylo vytvořeno několik nových regulačních organizací. Jedním z nich byla SEC a další byla Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD), která se stala první samoregulační organizací v odvětví cenných papírů..

  Po celá desetiletí fungovala NASD především jako regulační a administrativní jednotka, dohlížela nad každodenní tržní činností a vymáhala předpisy. Jakmile však byla technologie dostupná, NASD rozšířil svůj vliv:

  • NASD zavedl nový typ platformy pro obchodování s cennými papíry v roce 1971 známý jako trh automatizovaných kotací Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASDAQ). Tento trh rychle rostl ve velikosti a konkuroval burzám v objemu. Stala se platformou go-to pro zavedené společnosti, které nemohly splnit požadavky na obchodování na burze.
  • V roce 1998 se NASDAQ sloučila s Americkou burzou cenných papírů (AMEX) a nakonec se sloučila také s většinou ostatních amerických burz..
  • Jakmile se však NASD sloučil se samoregulační pobočkou New York Stock Exchange (NYSE) známou jako NYSE Regulation, Inc., zrodila se FINRA. NASD byl až do roku 2007 jako vedoucí samoregulační orgán v odvětví cenných papírů. SEK fúzi schválila 26. července 2007 a obě organizace se staly Úřadem pro regulaci finančního průmyslu. FINRA nadále plní všechny funkce, které byly dříve přiděleny NASD, s dalším důrazem na vzdělávání investorů.

  Organizační struktura

  FINRA je největší samoregulační organizací v zemi a má sídlo v New Yorku a Washingtonu, D.C., s 20 dalšími satelitními kancelářemi umístěnými po celé USA. Tyto kanceláře obsahují asi 3 000 vychovatelů, správců a personálu pro dodržování předpisů. Tato organizace je vedena správní radou, která zahrnuje:

  • Generální ředitelé pobočky FINRA a NYSE Regulation
  • Jedenáct guvernérů veřejnosti
  • Deset guvernérů odvětví cenných papírů

  Posledních 21 guvernérů zahrnuje:

  • Guvernér člena představenstva
  • Guvernér nezávislého dealera / přidružených pojišťoven
  • Tři guvernéři pro malé firmy
  • Tři guvernéři pro velké firmy
  • Jeden guvernér pro středně velké firmy

  Guvernéři firem jsou voleni členy FINRA podle jejich velikostní klasifikace.

  Financování

  Hlavní zdroje příjmů FINRA pocházejí z poplatků a poplatků placených jejími členskými firmami a jejich zaměstnanci, jakož i z pokut, které jsou každoročně vybírány regulačním pachatelům. Roční poplatky vyměřené členským firmám zahrnují základní členský poplatek, poplatek založený na procentuálním podílu na hrubém ročním příjmu firmy a poplatek za každého jednotlivce s licencí na cenné papíry, který pracuje ve firmě. Poplatek se také vyhodnocuje za každou pobočku, kterou každá firma udržuje. To vše přispívá k pěkné penny; Příjmy společnosti FINRA v roce 2009 přesáhly 750 milionů dolarů.

  FINRA Investor Education Foundation

  Jedním z hlavních zájmů FINRA je vzdělávání investorů. Investiční vzdělávací nadace (IEF) byla proto vytvořena v roce 2003 jako prostředek k dosažení tohoto cíle. Nyní stojí jako jediná největší vzdělávací nadace pro investory v zemi.

  Nadace schválila granty, výzkumné projekty a programy v hodnotě více než 60 milionů USD, jejichž cílem je vzdělávat a chránit investory tím, že je informují o rizicích, výhodách a vlastnostech cenných papírů obecně a konkrétních investicích. Tyto granty byly také použity k prozkoumání chování investorů s cílem pomoci budoucím investorům v opakování chyb minulosti.

  IEF také spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi na dosahování segmentů naší společnosti, které jsou často finančně negramotné, jako jsou vojáci, studenti středních a vysokých škol a ti, kteří jsou v důchodu nebo téměř v důchodu.

  Arbitráž a mediace

  FINRA je také zodpovědná za sponzorování a správu největší a nejvíce primární platformy pro rozhodčí a mediační řízení v odvětví cenných papírů. Pokud například vzniknou spory mezi makléři a klienty, je proces řešení sporů FINRA první cestou, která proběhla před zapojením SEC nebo federálních soudů. V ideálním případě a často se občanské spory řeší prostřednictvím systému FINRA a není třeba dalších kroků.

  Zprostředkování

  Zprostředkování je méně formální povahy a méně nákladné než arbitráž. Mediátoři FINRA ve skutečnosti nemají právní pravomoc přijímat závazná právní rozhodnutí. Jejich cílem je spíše pomoci oběma stranám dosáhnout dobrovolné dohody. Mediační řízení má následující charakteristiky:

  • Na rozdíl od arbitráže nemá mediace předepsanou strukturu a může se velmi lišit v závislosti na daném problému a stylu a osobnosti mediátora. V některých případech může prostředník působit jako posel mezi protichůdnými stranami, zatímco v jiných případech může trvat na schůzi skupiny..
  • Úkolem mediátora je v konečném důsledku pomoci oběma stranám, aby jasně viděly problémy a porozuměly pohledu druhého. Nemá žádnou skutečnou pravomoc ani právní autoritu ohledně výsledků mediačního procesu, ale často může poskytnout jasnou, profesionální a nestrannou analýzu případu každé strany. To může oběma stranám pomoci posoudit jejich šanci na úspěch, pokud se rozhodnou pokračovat v arbitráži nebo soudním sporu.
  • Náklady na mediaci jsou nižší než arbitráž a jsou podstatně levnější než urovnání sporů u soudu, přestože mnoho stran v průběhu tohoto řízení stále zaměstnává advokáta. Navíc přibližně 80% všech případů mediace je vyřešeno s určitým stupněm úspěchu během několika měsíců od jejich zahájení.

  Arbitráž

  Na druhou stranu je rozhodčí proces mnohem formálnější. To znamená, že je stále rychlejší a levnější než soudní spory. Než však bude možné použít tento postup, obě strany se musí dohodnout, že propadnou jakékoli žalobě na druhou stranu u soudu. Rozhodci zaměstnaní FINRA jsou důkladně proškoleni ve věcech, jimž předsedají, a rozhodnutí, která činí, jsou téměř vždy konečná a lze je jen zřídka napadnout u soudu. V odvětví cenných papírů existuje několik různých organizací, které jsou hostiteli rozhodčích řízení, včetně:

  • Chicago Board of Exchange Exchange (CBOE)
  • Národní burza
  • Oddělení řešení sporů FINRA

  Každý sponzor vede seznam rozhodců, ze kterých čerpá, ale rozhodci nejsou zaměstnanci sponzora, přestože za své služby dostávají stipendium. Pravidla týkající se rozhodčího řízení se poněkud liší od jednoho sponzora k druhému ve věcech, jako je výběr rozhodců a zda bude řízení veřejné nebo soukromé.

  Všichni sponzoři však ke konečnému řízení svých řízení používají Jednotný rozhodčí soud. Tento kód obsahuje promlčecí lhůtu 6 let pro jakoukoli transakci nebo incident, který vede k rozhodčímu řízení, mohou se však uplatnit kratší ustanovení podle států nebo jiných SRO. Jakýkoli arbitrážní nárok, který je legálně kvalifikován jako žaloba ve skupinovém řízení, je pro rozhodčí proces nezpůsobilý a nároky na méně než určitou částku jsou směrovány prostřednictvím řízení o drobných nárocích, což je zjednodušená verze běžného řízení..

  Před zahájením rozhodčího řízení musí dojít:

  1. Musí být podáno prohlášení o nároku, po kterém následuje prohlášení o řízení, které obsahuje všechny příslušné návrhy, dokumenty a další informace, které mají být poskytnuty všem zúčastněným stranám.
  2. Navrhovatel musí podepsat smlouvu o podání návrhu, v níž se vzdává svých zákonných práv na soudní řízení a zaplatit příslušný poplatek za podání.
  3. Jakmile žalovaná strana obdrží od žalobce prohlášení o nároku, má žalovaná strana 20 dnů na to, aby jí odpověděla v případě malých nároků a 45 dní v ostatních případech. Navrhovatel má 10 dní na to, aby odpověděl na protinávrh.
  4. Zúčastněné strany si vyberou čas a místo řízení, jakož i počet a kvalifikaci rozhodců.

  Rozhodci jsou poté vybíráni prostřednictvím systému výběru neutrálních seznamů (NLSS). Tím se vytvoří seznam možných rozhodců pro daný případ, ze kterého zúčastněné strany vyberou osobu nebo osoby, které chtějí použít. Obě strany mají také právo podat během řízení písemnou výzvu rozhodci.

  Příčinou napadení může být viditelné zkreslení ze strany rozhodce nebo objev nebo připuštění jakéhokoli možného střetu zájmů. Očekává se, že obě strany budou spolupracovat při sdílení příslušných informací o případu. V roce 1999 byl zpřístupněn průvodce objevy, který nastiňuje požadované dokumenty a informace pro konkrétní situace.

  Rozhodci jsou také oprávněni:

  • Vydávejte předvolání svědkům
  • Vyžádejte si dokumenty nebo jiné související informace
  • Stanovit nezbytné lhůty a pravidla, aby bylo možné včas posunout řízení vpřed

  Samotné slyšení se skládá z následujících kroků:

  1. Obě strany jsou přísahány a vydávají svá úvodní prohlášení.
  2. Každá strana předloží svůj případ pomocí dokumentace nebo jiných důkazů a v případě potřeby křížovým vyšetřením.
  3. Jsou uvedeny protinávrhy, prohlášení o zamítnutí a závěrečné argumenty.
  4. Obě strany jsou písemně informovány o rozhodnutí rozhodce, které musí být podepsáno většinou rozhodců, pokud jich je více. Rozhodce musí vydat rozhodnutí do 30 dnů od uzavření věci.

  Jakýkoli rozsudek, který je vynesen, může být poté předložen soudu příslušnému k inkasu. Je však třeba poznamenat, že ačkoli rozhodčí nálezy jsou nakonec podpořeny státními a federálními zákony, mnoho z nich je nedobytných, protože osoba nebo firma, která musí soudní rozhodnutí zaplatit, vyhlásila bankrot..

  Další stížnosti

  Ti, kteří potřebují podat opravný prostředek k záležitosti, která nezahrnuje rozhodčí řízení, mohou informovat centrum pro stížnosti investorů FINRA nebo úřad whistlebloweru. Centrum pro vyřizování stížností poskytuje fórum pro zákazníky a zaměstnance cenných papírů, aby mohli okamžitě upozornit FINRA o podezřelých činnostech nebo chování, a ti, kteří mají závažné důkazy o protiprávním jednání v souvislosti s cennými papíry, by měli být kontaktováni na úřad whistlebloweru..

  Vynucování a vedení záznamů

  Jako první obranná linie proti korupci a nekalým praktikám v odvětví cenných papírů má FINRA značnou pravomoc prosazovat své předpisy a rozhodnutí těmito prostředky:

  • Uložení pokut za pachatele a přiznání poškozeným
  • Pozastavení nebo zrušení platnosti licencí na cenné papíry těch, kteří se dopustí podstatného nebo opakovaného porušení cenných papírů
  • Detailní evidence disciplinární historie každého registrovaného zástupce, známého jako formulář U-5, který může upozornit potenciální klienty a zaměstnavatele na historii protiprávního jednání

  Tyto záznamy jsou k dispozici pro veřejnou kontrolu a lze je získat prostřednictvím portálu BrokerCheck na webových stránkách FINRA. Kdokoli se může přihlásit na tento web a okamžitě stáhnout zprávu, která podrobně popisuje profesní pozadí a disciplinární historii jakékoli osoby nebo firmy v odvětví cenných papírů, která má licenci na cenné papíry jakéhokoli druhu.

  Tyto zprávy jsou čerpány z centrálního informačního depozitáře, počítačové databáze v odvětví cenných papírů, která přijímá registrační formuláře každé osoby a firmy, která kdy měla licenci na cenné papíry. Databáze v současnosti obsahuje zprávy o přibližně 1,3 milionu registrovaných zástupců a 17 000 firmách, minulých i současných.

  Závěrečné slovo

  Regulační a vzdělávací úsilí FINRA je obrovské, takže jednotliví spotřebitelé nevyužívají „odborníci“ ve vysoce specializované oblasti. Někteří však tvrdí, že vymáhací rameno FINRA je slabé, zejména kvůli „neuvěřitelným“ vazbám SRO na průmyslové profesionály. Například Bernie Madoff byl viceprezidentem NASD v době, kdy nelegálně provozoval svůj Ponziho program. V tomto smyslu FINRA jako „samoregulační“ agentura nesplnila svůj úkol.

  Stále však poskytuje cenné služby a pokyny pro veřejnost i odborníky v oblasti cenných papírů, které by neměly být diskontovány kvůli větším nedostatkům, které je třeba řešit.